Omfang og praktisk informasjon

Hva er incest?

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo bruker en bredere definisjon av incest enn den som bare omfatter overgrep innen nærmeste familie. SMISO Oslo definerer incest som: Seksuelle overgrep begått av noen barnet har et tillitsforhold til.

Forekomst av seksuelle overgrep mot barn

Voldtekt:

5% av norske kvinner rapporterer at de har blitt utsatt for voldtekt før fylte 18 år.

1% av norske menn rapporterer at de har blitt utsatt for voldtekt før de er fylt 18 år.

Andre seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser mot barn:

12% av norske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for andre seksuelle overgrep før fylte 18 år.

5% av menn oppgir å ha blitt utsatt for andre seksuelle overgrep før fylte 18 år.

Dette omfatter uønsket seksuell kontakt i situasjoner der personen ikke kunne samtykke eller ikke kunne stoppe det som skjedde, tvunget beføling ved bruk av makt eller trusler om å skade, press til seksuelle handlinger eller andre former for seksuelle krenkelser. Uønsket seksuell kontakt omfatter et stort spenn av typer overgrep som av forskere beskrives som mild krenkelse, seksuell trakassering eller seksuell vold. I løpet av ungdomstiden vil mange, spesielt jenter, oppleve uønsket seksuell beføling.

30% av seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge. Om lag halvparten av voksne overgripere forteller at de begikk sitt første overgrep som barn eller tenåring.

 

Overgrepsutsatte barn har økt risiko for å bli utsatt for tilsvarende handlinger som voksne.

 

Rundt 98% av seksuelle overgrep mot jenter under 18 år begås av menn. Blant de som begår seksuelle overgrep mot gutter, er det også flest menn.

Rundt 17% av seksuelle overgrep mot gutter under 18 år begås av en kvinnelig overgriper alene.

17,5 år er gjennomsnittstiden det tar for en person utsatt for seksuelle overgrep i barndommen å fortelle om overgrepene.

En av tre av de som hadde blitt utsatt for voldtekt før de fylte 18 år, rapporterte også å bli utsatt for voldtekt som voksen. Overgrepsutsatte barn har økt risiko for å bli utsatt for tilsvarende hendelser som voksne. For kvinner er det en sterkere sammenheng mellom å ha vært utsatt for ulike typer vold i barndommen, og å bli utsatt for seksuelle overgrep. Forekomsten av seksuelle overgrep er høyere blant voldsutsatte jenter.

En av fire oppgir at de ikke har fortalt om overgrep de har blitt utsatt for, til noen, og menn forteller i mindre grad enn kvinner om dette. Seksuelle overgrep mot barn og unge blir som regel ikke anmeldt. Det kan være vanskelig for barn og unge å sette ord på det som har foregått, og derfor er det i mange tilfeller nødvendig at de får direkte spørsmål fra voksne for at de skal klare å fortelle om overgrepene. Det kan være spesielt vanskelig for gutter å fortelle om slike erfaringer.

 

All statistikk hentet fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.

Å anmelde et overgrep

Hvordan fungerer anmeldelsesprosessen?

Den som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep må selv bestemme om man ønsker å anmelde forholdet eller ikke. En politianmeldelse foregår på politihusene. Det kan ofte være hensiktsmessig å ringe politiet og avtale dag/tidspunkt for fremmøte for anmeldelsen. Under avhøret kan man ha bistandsadvokat tilstede, man kan også velge å ta med en ansatt som støtteperson fra SMISO Oslo eller en annen tillitsperson. En anmeldelse kan ta flere timer, den blir videofilmet og det blir laget en rapport.

Tenker du på å anmelde og ønsker å ha med deg en ansatt fra SMISO Oslo til politihuset? Ta kontakt med oss på post@smioslo.no, eller snakk med en ansatt på senteret.

Å søke voldsoffererstatning

Har man blitt utsatt for vold, incest eller seksuelle overgrep kan man søke voldsoffererstatning.

I etterkant av et overgrep kan man kvie  seg for å undersøke om man har en sak eller om man kan få erstatning. Spesielt der hvor det har gått tid siden overgrepet. Alle som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep kan søke om voldsoffererstatning.

Det kreves at saken er politianmeldt før man søker denne type erstatning.

Ta kontakt med kontoret for voldsoffererstatning for ytterligere informasjon og fremgangsmåte for søke prosessen.

Gratis Advokatbistand

Vurderer du å anmelde? Lurer du på om du kan søke voldsoffererstatning? SMI Oslo tilbyr gratis advokathjelp til alle utsatte og pårørende. Kontakt oss på post@smioslo.no for mer informasjon.

Hva kan du gjøre ved mistanke om overgrep?

Alle voksne har et ansvar for å melde bekymring til barnevern eller politi hvis de mistenker seksuelle overgrep mot barn.

Ved konkret mistanke om incest og seksuelle overgrep mot barn skal barnevern eller politi kontaktes. Dersom man er usikker mht fremgangsmåte og videreprosess, eller ved mistenke om overgrep, kan saken drøftes med barnevern og politiet for videre råd og veiding. Hva kan du så gjøre?

Skriv logg

Dokumentasjon av hva som sees og høres kan ha betydning for om barnet forblir i en overgrepssituasjon.

Vær trygg

Det betyr mye for barnets tillit at den voksne er trygg og rolig. Engstelse smitter og kan føre til at barnet ikke vil fortelle mer. Vis barnet at du tåler å høre det barnet forteller og at du er den samme etter at barnet har fortalt. Vær ærlig. Hvis du ikke kan svare på det barnet spør om, så si det. Du kan kanskje formidle at dette er noe du må undersøke.

Kommunikasjonen med barnet

Hvis du spør, så still åpne spørsmål. Oppfordre barnet til å fortsette: «Fortell mer». Gi barnet støtte på at det var riktig å fortelle.

Sikre dokumentasjon

Ta vare på tegninger som kan være av betydning. Vurder om det er fysiske spor som må sikres.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart